Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ĆWICZENIA WOJSKOWE

Żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne oraz żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały zostali objęci obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. Dz. U., poz. 321).

Tryb powoływania na ćwiczenia wojskowe, zwalniania z tych ćwiczeń, sposób ich odbywania, liczbę i czas trwania ćwiczeń wojskowych dla poszczególnych grup żołnierzy rezerwy oraz sposób i tryb postępowania organów wojskowych podczas odbywania ćwiczeń wojskowych określono w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U., poz. 950.).

Żołnierze rezerwy po odbyciu ćwiczeń wojskowych podlegają opiniowaniu. Sposób i tryb opiniowania służbowego żołnierzy rezerwy, metodologię dokonywania oceny w opiniowaniu służbowym, skalę ocen oraz tryb postępowania odwoławczego od opinii służbowej normuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy (Dz. U. poz. 697.).

 


 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawiania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 •  dla szeregowych i podoficerów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – 9 miesięcy;
 • dla szeregowych i podoficerów, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – 12 miesięcy;
 • dla oficerów – 18 miesięcy.

 Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłużej niż:

 •  podoficerowie i szeregowi: 15 lat;
 • oficerowie: 20 lat.

 Do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy powołuje się w trybie:

 •  natychmiastowego stawiennictwa;
 • zwykłym;
 • ochotniczym na jego wniosek (Rozporządzenie MON z dn 17.03. 2004 - Dz.U.z 2004r. Nr 52, poz. 519).

 Ćwiczenia wojskowe odbywa się jako:

 •  jednodniowe ćwiczenia wojskowe – trwające do 24 godzin (3 razy w roku);
 • krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe – trwające od 2 do 30 dni kalendarzowych (1 raz w roku);
 • długotrwałe ćwiczenia wojskowe – trwające od 31 do 90 dni kalendarzowych.

 Powołaniu do odbycia ćwiczeń podlegają:

 •  oficerowie - do końca roku kalendarzowego w którym kończą 60 lat;
 • podoficerowie i szeregowi - 50 lat;
 • dla kobiet odpowiednio 50 i 40 lat.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. Rada Ministrów może przedłużyć czas trwania ćwiczeń do sześciu miesięcy w ciągu roku. Powyższych przepisów nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego.

 

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 321)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 poz. 950)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 519)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy (Dz. U. z 2015 poz. 697)

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl