Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOKUMENTY

 

Osoba wezwana przez Urząd Gminy (Miasta) do kwalifikacji wojskowej powinna mieć przy sobie:

  • Dowód osobisty;
  • Aktualne zdjęcie 3 x 4 cm do wyrobienia książeczki wojskowej;
  • Prawo jazdy (jeśli posiada);
  • świadectwo poświadczające wykształcenie.
Ponadto osoby, które zmieniły stan cywilny i posiadają dzieci dokumenty potwierdzające zmianę stanu cywilnego oraz posiadanie dzieci.
 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

P A M I Ę T A J  !!!
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl