Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

 

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą je wyselekcjonowani ochotnicy-żołnierze rezerwy, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku zawartych kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

Głównym przeznaczeniem Narodowych Siłach Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu:

 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,

 • przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,

 • realizacji zadań poza granicami kraju,

 • wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp.

Szkolenia w ramach narodowych sił rezerwowych.

 • Żołnierze NSR odbywają corocznie ćwiczenia rotacyjne - trwające do 30 dni w ciągu roku;

 • Mogą odbywać ćwiczenia w trybie natychmiastowego stawiennictwa - nie częściej niż raz w roku;

 • Odbywają ćwiczenia krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni;

 • Na ich wniosek mogą odbywać ćwiczenia krótkotrwałe lub długotrwałe - do 90 dni - jeśli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

 • Żołnierz rezerwy w ramach NSR może zostać wyznaczony lub skierowany do służby poza granicami kraju - w ramach służby okresowej. Służbę okresową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami państwa, Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz zadaniami za granicą.

 • Czas trwania służby okresowej w czasie posiadania przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie 24 miesięcy, ale może być wydłużony do 36 miesięcy przez dowódcę za zgodą żołnierza rezerwy.

Należności finansowe

    

  Szczegółowych informacji udziela:

Szef Wydziału Rekrutacji tel. 261 341 504;

Specjaliści Wydziału Rekrutacji  tel. 261 341 511

 

Ponadto za zrealizowanie ćwiczeń w ciągu roku , nienaganną postawę oraz zaangażowanie w służbie żołnierz NSR może otrzymać nagrodę w wysokości 2000 zł.
Informujemy, że obowiązujące przepisy prawne umożliwiają zaliczenie, na wniosek żołnierza rezerwy, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w ramach NSR do wysługi emerytalnej.

Świadczenia w naturze (podczas czynnej służby):

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,

 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny,

 • bezpłatne wyżywienie;

Ochronę uprawnień pracowniczych:

 • trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem. W okresie pozostawania żołnierza na przydziale kryzysowym, stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (nie dotyczy umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy),

 • gwarancję stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.),

 • wliczenie czasu służby do wysługi pracowniczej,

 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

Dodatkowo, żołnierzom NSR w czasie odbywania czynnej służby wojskowej zapewniana jest opieka medyczna i stomatologiczna.
Służba w NSR to także możliwość wstąpienia do zawodowej służby wojskowej oraz udziału w misjach zagranicznych.

 WARUNKI POWOŁANIA DO SŁUŻBY

Żołnierzem NSR może zostać osoba która odbyła przeszkolenie wojskowe ( np. służba zasadnicza, służba przygotowawcza, przeszkolenie wojskowe studentów, byli żołnierze zawodowi).

Rozpoczęcie służby w ramach NSR zostanie poprzedzone zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego.

Kontrakt będzie mógł być zawarty z żołnierzem rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 •  posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;

 • ma wykształcenie:

   • gimnazjalne dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,

   • średnie dla stanowisk podoficerówwy

   • wyższe dla oficerów;

 • ma przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;

 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego oraz sprawdzian z wyszkolenia specjalistycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej. Zawarcie kontraktu może być także uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju i poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Kontrakt może być także zawarty z żołnierzem pełniącym zawodową lub kandydacką służbę wojskową, pełniącym służbę przygotowawczą lub odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Kontrakt zawierany będzie z dowódcą jednostki wojskowej od 2 do 6 lat, i może trwać do czasu zdolności do pełnienia służby czynnej ( tj. 50 lat dla szeregowych i 60 dla podoficerów i oficerów) nie lat. Kontrakt będzie zawierany na pisemny wniosek ochotnika skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień.

WNIOSEK

Wniosek żołnierza rezerwy o powołanie do służby w ramach NSR powinien zawierać:

 • odpis lub kopię, po okazaniu oryginału, dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • odpis lub kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, np. certyfikaty, świadectwa.
Wniosek składany jest bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, natomiast żołnierz w czynnej służbie wojskowej czyni to poprzez dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni służbę. Wniosek wymaga uzasadnienia.

PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY

Po zawarciu kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, wojskowy komendant uzupełnień nadaje żołnierzom rezerwy przydziały kryzysowe. Przydział kryzysowy ma charakter stosunku administracyjno-prawnego i nadawany jest w formie karty przydziału administracyjnego, która jest decyzją administracyjną. Przydział kryzysowy wygasa z mocy prawa po upływie okresu na jaki został nadany, jednak może zostać wcześniej unieważniony z różnych przyczyn, np. zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub skazanie prawomocnym wyrokiem na karę więzienia lub aresztu wojskowego, bez warunkowego jej zawieszenia.

 PROCEDURY POWOŁANIA DO NSR

 Czynności wojskowego komendanta uzupełnień

Po otrzymaniu pisemnego wniosku od ochotnika do NSR wojskowy komendant uzupełnień sprawdza czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy. Następnie umożliwia zapoznanie się żołnierzowi rezerwy z przepisami normującymi funkcjonowanie NSR i sprawdza czy ochotnik spełnia wymagane warunki umożliwiające zawarcie kontraktu. Następnie kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej i poradni psychologicznej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

Po zakończeniu tych czynności wojskowy komendant uzupełnień przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe. W terminie ustalonym z dowódcą kieruje żołnierza rezerwy na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Po zawarciu kontraktu na pełnienie obowiązków w ramach NSR, wojskowy komendant uzupełnień nadaje żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy.

 Procedura kwalifikacyjna w jednostce wojskowej

Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy przeprowadza sprawdzian ze sprawności fizycznej z żołnierzem rezerwy-ochotnikiem oraz rozmowę kwalifikacyjną, dodatkowo może sprawdzić poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, jak np. obsługa sprzętu. W przypadku zaakceptowania kandydatury żołnierza rezerwy określa dla niego stanowisko służbowe, ustala termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania przez żołnierza rezerwy obowiązków w ramach NSR, podpisuje z nim kontrakt (wzór kontraktu ukaże się w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej).

VADEMECUM NSR 

PORADNIK DLA KANDYDATÓW NSR

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl