Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE

 

Przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza czynnej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej, zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową, kwalifikacjami zawodowymi lub innymi wymaganymi predyspozycjami.

Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • §  posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe albo kwalifikacje odpowiadające określonej specjalności wojskowej;
  • §  posiadają odpowiedni stan zdrowia;
  • §  nie zamieszkują stale za granicą;
  • §  zamieszkują możliwie blisko miejsca dyslokacji jednostki wojskowej,do której maja być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:

  • dla szeregowych - 15 lat
  • dla podoficerów i oficerów - 20 lat

Przepis ten nie dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy wyrazili zgodę na zachowanie przydziału lecz nie dłużej niż do osiągnięcia górnej granicy wieku podlegania obowiązkowi służby wojskowej.

Przepsiu tego nie stosuje się w przypadku zwiększonych potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku, gdy wojskowy komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy.

Fakt nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje w ewidencji wojskowej i książeczce wojskowej tego żołnierza, a dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

Akty Prawne:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 725).
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl