Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SPRAWOZDANIE PM-1

Obowiązek wypełniania druków sprawozdawczych PM-1 może być nałożony na wytypowane przez terenowe organy administracji wojskowej:

  •  podmioty gospodarcze;
  • osoby prawne;
  • terenowe organy administracji publicznej (w zakresie osób fizycznych), posiadające pojazdy samochodowe i maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 i 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1068).

W sprawozdaniu rocznym PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy oraz maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz przeładunkowych będącymi na stanie ewidencyjnym .Podczas wypełniania poszczególnych kolumn działu 2 sprawozdania należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego (motocykla, przyczepy, naczepy, itp.) lub książki maszyny. Szczególną uwagę zwrócić należy na prawidłowe wpisanie identyfikatora pojazdu – ITS, ograniczonego do pierwszych 3 grup cyfr oznaczających: rodzaj, podrodzaj (tabela nr 1) i przeznaczenie (tabela nr 2, 3 i 4). Identyfikator pojazd należy określić na podstawie załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 711) Identyfikator maszyn określić należy wg zasad zawartych w objaśnieniach do formularza PM-1 opracowanych dla potrzeb prowadzenia ewidencji świadczeń w wojskowych komendach uzupełnień. 

W grupie pojazdów ciężarowych o ładowności 2-8 t i pow. 8 t należy zaznaczyć ile z nich posiada urządzenia dźwigowe typu HDS, HIAB, itp.

Informuję także, że podstawą do anulowania decyzji na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (przydziału) jest powiadomienie organu, który ją wydał – Prezydenta Miasta, Burmistrza, Wójta o sprzedaży, kasacji lub udokumentowanej niesprawności środka transportowego trwającej powyżej sześciu miesięcy.

W przypadku sprzedaży należy podać dokładne dane nabywcy (osoby fizycznej, firmy, zakładu, przedsiębiorstwa, spółki) i adres. Ze swojej strony zawiadamiam, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie przy wykorzystaniu informacji uzyskanych dla potrzeb obronności na podstawie sprawozdania PM-1 – zapewnia przestrzeganie ograniczeń wynikających z ochrony praw osobowych obywateli oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej.

Osoby sporządzające sprawozdanie oraz kierownicy jednostek sprawozdawczych są odpowiedzialni za zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz z zapisami w ewidencji i dokumentacji podstawowej a także za prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań.

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068):

  •  Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 lub – w wypadku mniejszej wagi - sprawca podlega grzywnie;
  • Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie;
  • Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.

Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ciechanowie (tel. 261 341 508 lub 516).

 

 


 

Do pobrania:

Sprawozdanie PM-1 (.doc)

Objaśnienie do PM-1 (.doc)

Wykazsymboliindeksowychpojazdówimaszyn (.doc)

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl