Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Początki administracji wojskowej w Ciechanowie są związane z odrodzeniem państwa polskiego w roku 1918. Powodem tego stanu był fakt istnienia na terenie Ciechanowa dużego kompleksu wojskowego po wojskach rosyjskich wybudowanego w latach 1890-1912, w których w listopadzie 1918 roku znajdowały się oddziały niemieckiego Landszturmu posiadające w swych magazynach zapasy uzbrojenia, mundurów i innego wyposażenia. Dlatego też mając na uwadze meldunki członków tajnej ciechanowskiej Polskiej Organizacji Wojskowej Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powołując pod koniec października 1918r okręgi wojskowe utworzyła także Ciechanowski Okręg Wojskowy. Zadaniem każdego z okręgów było utworzenie ochotniczego pułku piechoty.

W listopadzie 1918r. członkowie POW doprowadzają do opuszczenia przez Niemców bez walki ciechanowskich koszar i pozostawienia zapasów na terenie jednostki. W tej sytuacji zaczyna się formowanie z ochotników 32 ciechanowskiego pułku piechoty.

W ramach aparatu administracji wojskowej do wykonania tego zadania początkowo powstaje Główny Urząd Zaciąg - GUZ. Taka struktura rekrutacyjna mieści się w ciechanowskich koszarach.

W dniu 27.11.1918r. Ministerstwo Spraw Wojskowych w swym Dzienniku Rozporządzeń Komisji Wojskowej nr 7 poz. 144 powołuje  Powiatową Komendę Uzupełnień w Ciechanowie, która swym zasięgiem obejmuje powiaty:
1.    Ciechanowski;
2.    Płocki;
3.    Sierpecki;
4.    Płoński;
5.    Lipnowski;
6.    Mławski;
7.    Przasnyski;
8.    Pułtuski;
9.    Makowski;
10.    Rypiński.   

W związku z pożarem w Ciechanowskich koszarach i ich stanem z początkiem roku 1919  pierwsza ciechanowska Powiatowa Komenda Uzupełnień  mieści się w budynku przy ulicy warszawskiej nr  60 w domu Franciszka Prusinowskiego, który był późniejszym    ochotnikiem wojny roku 1920.

Ministerstwo Spraw Wojskowych z początkiem 1919r.  doprowadziło do sformalizowania działań werbunkowych tworząc pierwszą strukturę kadrową powstającej administracji wojskowej. Ministerstwo Spraw Wojskowych w  swym rozporządzeniu  nr 4 z poz.195 powołuje pierwszego Komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie - ppłk Rudolfa BORSZEWSKIGO.

Latem 1920r. powołano pierwsze roczniki podlegające wezwaniu do pełnienia czynnej służby wojskowej 1895-1902 . Działo się to w ciężkich chwilach wojny z Bolszewikami, która niebawem zawitała także na ziemię ciechanowską.

Po Bitwie Warszawskiej, której ważnymi wydarzeniami była likwidacja sztabu 4 Armii wraz ze zniszczeniem radiostacji w decydujących dniach bitwy oraz zwycięska bitwa polskiej 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego pod Sarnową Górą następuje ponowne odtworzenie polskiej administracji w Ciechanowie. W koszarach, do których został przeniesiony na cały okres dwudziestolecia międzywojennego 11 pułk ułanów legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego działa Rejonowa Komenda Uzupełnień.

Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU) w Ciechanowie obejmująca swą jurysdykcją powiaty :
•    Ciechanowski,
•    Mławski,
•    Działdowski,
•    Żuromiński,
•    Płoński,
•    Przasnyski.

W 1938r. zostaje wybudowany nowy budynek dla RKU na ul. Orylskiej 6 gdzie do chwili obecnej znajduje się WKU. Powyższe organy wzięły czynny udział w sprawnie przeprowadzonej pod koniec sierpnia 1939r mobilizacji oddziałów 8 DP i Mazowieckiej Brygady Kawalerii oraz jednostek na ich bazie formowanych.

Pod koniec II wojny światowej administracja wojskowa znów wraca do Ciechanowa. Zgodnie z Rozkazem Naczelnego Dowództwa WP Nr 10/Org z dnia 20 stycznia 1945r powołano Rejonową Komenda Uzupełnień (RKU) w Ciechanowie obejmująca swym działaniem powiaty:

 • Ciechanowski;
 • Makowski,
 • Przasnyski;
 • Pułtuski

Po zakończeniu działań wojennych powstają także RKU w Płońsku oraz Mławie (pow. mławski i żuromiński) obejmujące swym zasięgiem obecny obszar działań WKU i taki podział RKU trwał do roku 1953.

Po zmianach organizacyjno - administracyjnych w roku 1953 roku powstaje nowy organ Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR), na terenie obecnie administrowanym przez WKU funkcjonowały WKR w Ciechanowie, Płońsku i Mławie  działająca do roku 1968.

Następnie w wyniku kolejnych reorganizacji powołujących do życia nowy organ administracji wojskowej Powiatowe Sztaby Wojskowe  powstają w roku 1968 PowiatoweSztaby Wojskowe  w Płońsku, Ciechanowie, Mławie, i Żurominie które funkcjonowały do roku 1975.

W wyniku zmian podziału administracyjnego w kraju w 1 sierpnia 1975r.  powstaje     Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) w Płońsku oraz WKU w Mławie.

WKU w Płońsku podlegała WSzW w Ciechanowie do roku 1999.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie powstała poprzez zmianę dyslokacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płońsku. Rozpoczęła swoją działalność 1 maja 1996 roku. Podstawą prawną do zmiany dyslokacji było Zarządzenie Organizacyjne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 045/org. z 23 czerwca 1995 roku.

Z dniem 1 lipca 2004 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 31 marca 2004 roku w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień nastąpiła restrukturyzacja terenowych oddziałów administracji wojskowej. Zlikwidowano Wojskową Komendę Uzupełnień w Mławie. Zmieniono administrowany przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ciechanowie teren, w skład którego weszły powiaty:

 • ciechanowski
 • płoński
 • mławski
 • żuromiński

 Na terenie administrowanym działa 41 organów samorządowych, w tym:

 • 4 Urzędy Powiatowe: Ciechanów, Płońsk, Mława, Żuromin;
 • 4 Urzędy Miejskie: Ciechanów, Płońsk, Raciąż, Mława;
 • 2 Urzędy Miejsko – Gminne: Glinojeck i Żuromin;
 • 31 Urzędów Gminnych.

 A ponadto:

 • 4 Komendy Powiatowe Policji;
 • 4 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Odznaka pamiątkowa

 

Decyzją nr 437/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 listopada 2014 roku wprowadzono wzór oznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie.

Odznaka  jest  ażurowa.  Na  okrąg  z  obrzeżem  w  kolorze  niebieskim  nałożony  jest  orzeł  województwa  mazowieckiego  trzymający  w  szponach  biało-czerwoną  wstęgę z  napisem  „WKU”  –  skrót  nazwy  jednostki.  Na  piersi  orła  umieszczony  jest  herb miasta Ciechanów – miejsca stacjonowania WKU. Odznaka  symbolizuje również  więź wojska  z  regionem  i  miastem  Ciechanów.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl