Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZWROT KOSZTÓW WEZWANIA
  1. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie zwraca osobom wezwanym w celu powszechnego obowiązku obrony do WKU w Ciechanowie koszty podróży oraz zwraca zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki za czas opuszczony w pracy z tytułu wezwania do WKU w Ciechanowie.
  2. Zwrot należnych kosztów następuje w formie bezgotówkowej na wskazane przez wezwanego konto bankowe i odbywa się na wniosek zainteresowanego.
  3. Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
 • W 2018 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień wCiechanowie ustalił stawki kwotowe za 1 km przebiegu samochodu lub innego odpowiedniego środka w następujący sposób:
            a) Dla samochodu osobowego:
 • pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,40 zł
 • pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,50 zł
           b) Dla motocykla – 0,20 zł
           c) Dla motoroweru – 0,10 zł

Podstawą do określenia stawek za przebieg 1 kilometra samochodu osobowego jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236 poz.1990 z późniejszymi zmianami).

Zwrot kosztów za przejazd własnym pojazdem przysługuje tylko w wypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie zwraca w 2018roku, osobom wzywanym zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki. Wysokość rekompensaty za jeden dzień opuszczony w pracy wynosi 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu 2017 roku. Minimalne wynagrodzenie w grudniu 2017 roku wynosiło 2100 zł brutto. Zatem odpowiednio 1/30 z w/w kwoty to suma 66,66 zł. brutto. Podstawą do zwrotu w/w rekompensaty jest przedłożenie w WKU w Ciechanowie zaświadczenia od pracodawcy o niewypłaceniu wezwanemu za ten dzień wynagrodzenia.

W związku ze zmianą terminu rozliczania i zasilania środków finansowych punktu kasowego WKU w Ciechanowie Wojskowy Komendant Uzupełnień ustalił,że w ostatnich trzech dniach roboczych miesiąca i w pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca punkt kasowy nie będzie wykonywał wypłat należności.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl